ESG-strategi

Byggebranchen er ansvarlig for ca. 40 % af energi- og procesrelaterede CO2e-emissioner globalt. Derudover står byggebranchen bag ca. 50 % af alle udvundne materialer, 33 % af vandforbruget og 35 % af affaldsproduktionen. I Danmark står byggebranchen for ca. 30 % af de samlede CO2e-emissioner.

I betragtning af disse globale udfordringer forbundet med den traditionelle byggesektor har modulbyggeri en fordel, da det potentielt set udleder færre emissioner, øger cirkularitet og reducerer affald i modsætning til den traditionelle byggesektor.

Hos JYTAS har vi altid arbejdet med ansvarlighed, ressourceforbrug, genanvendelse og høj kvalitet i forhold til indeklima. Vi har derfor valgt at formalisere vores

indsats, og dermed bidrage til den grønne omstilling ved at definere en ESG-strategi med udgangspunkt i de nuværende udfordringer i byggebranchen. Med strategien illustrerer vi, hvordan modulbyggeri kan levere bæredygtige kvalitetsløsninger til den grønne omstilling i byggebranchen.

Vores strategi proces

I den første del af vores strategiarbejde har vi beregnet CO2e-fodaftryk (Product Carbon Footprint – PCF) på to af vores modulbyggerier. Disse beregninger er udviklet i relation til de nuværende krav i BR18 Udover PCF-udregningerne har vi også defineret vores fremtidige ESG-fokusområder.

Strategiberegninger

› Vi kan allerede nu dokumentere vores CO2e-fod­aftryk (PCF) på to modulbyggerier. Vores fremadrettede ambition er at kunne levere CO2e-fodaftryk på vores modulbyggerier, der opfylder alle lovgivningsmæssige krav og kundestandarder.

Ydermere vil vi på længere sigt arbejde aktivt med at reducere CO2e-fodaftryk på vores moduler gennem struktureret arbejde med en række mulige reduktionsinitiativer.

ESG-strategi

Vores ambition fremadrettet er, at alle vores projekter skal være certificerede. Vi vil levere dobbelt-certificerede projekter (DGNB og Svanemærket), hvis vores kunder måtte efterspørge dette.

I JYTAS ønsker vi stærkt at bidrage til den grønne omstilling af byggebranchen med de mange fordele som modulbyggeri besidder i denne proces. Denne ESG-strategi er vores bud på at formalisere, hvordan vi bedst lykkedes med dette bidrag.

JYTAS’ ESG-strategi dækker over tre hovedpunkter:

1. Livscyklusanalyse-beregning og resultater (PCF)

PCF-beregningerne er baseret på to konkrete modulbyggerier, Gøng-projektet (daginstitution Maglemosen) og et JYTAS standard udlejningsprojekt (System2020).

Resultaterne viser en udledning på 8,5 KgCO2e/m2/år for Gøng-projektet og 7,6 KgCO2e/m2/år for et standard udlejningsprojekt opført af System2020 moduler.

Disse resultater er tredjepartsverificerede af COWI og ligger på nuværende tidspunkt under grænse­værdierne i bygningsreglementet. JYTAS vil fortsat arbejde aktivt med disse livscyklusberegninger og de identificerede reduktionsløftestænger for at reducere udledningerne yderligere i forhold til at møde kommende lovgivning og LCA-krav.

2. Væsentlighedsanalyse (’Double Materiality Assessment’)

Ydermere har vi udviklet en væsentlighedsanalyse i henhold til de fremtidige krav fra CSRD (’Corporate Sustainability Reporting Directive’). Vores væsentlighedsanalyse sikrer en holistisk tilgang, der omfatter et ESG-perspektiv fra alle væsentlige aktører i vores værdikæde, med input fra anerkendte ESG-frameworks, kundeinterviews, konkurrent-analyser og lovgivningskriterier.

Resultatet af denne væsentlighedsanalyse er en række prioriterede strategiske ESG-områder, som repræsenterer udgangspunktet til formulering af vores ESG-prioriteter.

3. JYTAS’ ESG-prioriteter for de kommende år

Resultatet af vores strategiproces peger på tre ESG-prioriteter, som vi fortsat vil arbejde målrettet med fremadrettet:

a) Cirkularitet:

Vores første fokusområde er at indtænke cirkulære principper i alle aktiviteter for at minimere ressourceforbrug, klimapåvirkning og affaldsstrømme. Vi arbejder allerede i dag aktivt med cirkularitet med fokus på take-back af udlejede modulbyggerier. Modulerne gennemgår en mindre ombygning/update og er klar til genudlejning. Derudover har vi affaldspartnerskaber med henblik på at begrænse de største affaldsstrømme fra vores produktion.

Fremover vil vi fortsat fokusere på genanvendelse af vores moduler tilpasset skiftende kundebehov og forskellige applikationer, herunder at øge renovering og cirkularitet af materialer.

b) Sunde bygninger og indeklima:

JYTAS har en ambition om at levere de bedste og mest sunde bygninger med et godt indeklima. På nuværende tidspunkt lever alle vores moduler op til Svanemærkets indeklima-standard. Valg af sunde og kemi-fri materialer, der lever op til de højeste sundhedskrav (DGNB ENV1.2. kriterier og Svanemærket) er fortsat af højeste prioritet, herunder implementering af de nyeste systemer for at sikre høj indendørs luftkvalitet i klassen, inklusiv udnyttelse af solpaneler til optimering af opvarmning og køling i vores modulbygninger.

c) Dokumentation og certificeringer:
I JYTAS tror vi på, at en muliggørelse af vores ESG-prioriteter samt fremtidssikring af vores forretning sker igennem øget dokumentation og certificeringer som en væsentligt underliggende parameter for vores ESG-indsats.